Miljø og energi

Her kan du lese om vår miljøpolicy.

Vi har et mål om at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til bedriftens miljøpåvirkning. Bedriften arbeider kontinuerlig for å forbedre sin miljøpåvirkning ved å følge disse punktene:

  • Vi skal ta miljø på alvor
  • Miljøsaken skal være godt forankret i ledelsen
  • Vi skal jobbe for økt innsikt og forståelse av miljødrivere for vår produksjon og drift
  • Vi skal til en hver tid kartlegge nåsituasjonen og etablere gode planer for forbedring
  • Vi skal jobbe for å øke miljøforståelsen i organisasjonen

Les om fremtidens miljøvennlige byggemateriale

Miljøsertifisering

Miljø og energi

Betongelementer er en termisk tung konstruksjon med god evne til å lagre energi. Absorbert varme på dagtid avgis på kveld og natt. Sommers tid vil den lavere nattetemperaturen minsker kjølebehovet på dagen.

Ved riktig bruk av tunge materialer kan energiforbruket til kjøling reduseres med inntil 25%, oppvarmingsbehovet kan reduseres med inntil 6%. Energien som brukes til oppvarming, lys og ­kjøling av bygg utgjør rundt 40% av det primære energiforbruket og er den største kilden til utslipp av CO2. En liten reduksjon i energiforbruket vil derfor gi stor effekt.

Ved produksjon av sement frigjøres CO2 ved en såkalt kalsinering. I løpet av de siste to årene viser imidlertid forskning en stor reduksjon i utslipp av CO2 og at betong over tid kan absorbere inntil 65 % av den CO2 som blir sluppet ut i produksjonsfasen. Prefabrikerte elementer gir mindre forurensning og en renere byggeplass i byggefasen.

Fokusområder for miljø

Energiledelse

En del av dette systemet er Energiledelse.

Vi introduserte dette tidlig i 2015, og definerte en målsetting om å redusere vårt spesifikke energiforbruk med 10% fra 67 Kwh/tonn betong (basis 3 foregående år) til 60 kWh/tonn. Dette basert på en handlingsplan satt opp i samarbeid med engasjerte ansatte.

Utslipp

I vårt slipeanlegg brukes mye vann til polering av elementer. Dette vannet inneholder etter sliping store mengder slam som renses ut av vannet før dette resirkuleres til slipeanlegget, eller går til utslipp i Bjøra.

Målinger viser at bedriften gjennom effektivisering av renseanlegget og økt resirkulering av vann de siste årene har unngått å øke vannmengden i utslippet, og har redusert slammengden i utslippet, til tross for økt produksjon.

Neste steg på veien er å ytterligere øke resirkulering av vann ved å introdusere renset avløpsvann i betongproduksjonen. Dette kan halvere vannmengden som går til utslipp.

Redusere avfallsmengde

Bedriften arbeider bevisst med å redusere avfallsmengder. Den største avfallsfraksjonen vår er avkapp og rester av armeringsjern. Vi leverte i 2016 160 tonn jern og 100 tonn trevirke til gjenvinning, samt 34 tonn restavfall. Det ble i slutten av 2016 investert i en produksjonslinje for armeringsbøyler som forventes å redusere mengde jernavfall betydelig.

Bruke miljøsertifiserte leverandører

Ved valg av leverandører vil, under ellers like forhold, leverandør med miljøsertifisering bli fortrukket.

Les vår miljørapport her

Jan Tore Carlson

Montasjesjef

Telefon: 405 52 363

E-post: [email protected]

banner-2-send