For leverandører og partnere

Overhalla Betongbygg forholder seg til gjeldende regelverk og har utarbeidet retningslinjer for åpenhet, arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Her er en redegjørelse for vår aktsomhetsvurdering jfr. Åpenhetsloven § 5

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse og hovedkontor ved Skjørlandsvegen 94 i Overhalla. Virksomheten har i tillegg avdeling i Verdal og Trondheim. Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet. Vi er medlem av NHO og er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL). Her foreligger en egen tariffavtale med Fellesforbundet hvor OBB følger overenskomsten for Byggeindustrien.

 

Driftsområde

Virksomheten produserer betongelementer og leverer ferdig oppsatt råbygg til bygg- og anleggsnæringen. OBB operer stort sett som underentreprenør. Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

 

Rutiner/ retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven. Vår prosedyre er forankret i styret og selskapsledelsen.

 

Prosedyren omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

 

Alle OBB sine leverandører og samarbeidspartnere skal signere en egenerklæring som stiller krav til etisk virksomhetsstyring, HMS, forsvarlig arbeidsmiljø og anstendige arbeidsforhold. Egenerklæringen og gjeldende avtaledokument sikrer OBB tilgang til våre leverandører og samarbeidspartneres informasjon.

Det gjennomføres arbeidsmøter for kartlegging av leverandører og aktsomhetsvurderinger er igangsatt. OBB har prioritert kartlegging av leverandører i verdikjeden basert på utvalgte kriterier. Kartleggingen holdes oppdatert i tråd prosedyren.

OBB bygger kartleggingen på egenerklæringen og informasjon fra nærmeste leverandør (nettside, kontrakt). OBB utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på bygg- og anleggsplasser i Norge. OBB bruker BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmenngjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.). OBB vil opprette varslingskanal i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra BNL. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er nødvendig.

For samarbeidspartnere og leverandører skal egenerklæring signeres før videre samarbeid.